اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری (دكتر علی شریعتی)

از عاجز ترین مردم کسی است که نتواند دوست پیدا کند وازاوعاجزتر آنکه دوستش را از خود دور کند.( امام علی (ع))

بدترین و خطرناک ترین کلمات این است : " همه این جورند ". تولستوی

شکوه دنیوی همچون دایره ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده میشود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می شود.  شکسپیر

اگر میدانستند تا کنون چند بار حرفهای دیگران را بد فهمیده اند هیچ کس در جمع این همه پر حرفی نمیکرد.گوته

کسی که میخواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد کتمان کند. گوته

نمیتوانیم کاری کنیم  که مرغان غم بالای سر ما پرواز نکند اما می توانیم نگذاریم که روی سر ما آشیانه بسازند.  ضرب المثل چینی

آنکه میخواهد روزی پریدن آموزد نخست میباید ایستادن  راه رفتن   دویدن  و بالا رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمیکنند.نیچه